Hoe werkt het ? Wij berekenen de incassokosten in eerste instantie door aan de debiteur volgens de wettelijke tarieven voor minnelijke incasso

 Tarieven – Minnelijke Incasso Nederland

Tariefberekening aan de debiteur – WIK staffel

Over de eerste € 2.500 – 15% ( Minimum € 40)

Over de volgende € 2.500 – 10%

Over de volgende € 5.000 – 5%

Over de volgende € 190.000 – 1%

Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775

 

“No-Cure-No-Pay Minnelijke Incasso” tarief  Om aanspraak te maken op het no-cure-no-pay voorwaarden in de minnelijke incassofase mag er geen sprake zijn van disputering, enige vorm van discussie, niet geleverde zaken, geen overeenkomst met klant, faillissement en/of ontbrekende klantgegevens. Op dat moment vervallen de no-cure-no-pay-voorwaarden en is opdrachtgever gebonden aan geldende tarieven.

Incasso tarief deelbetaling (Geïncasseerde hoofdsom zonder incassokosten) Is er sprake van een volledige betaling van de hoofdsom zonder incassokosten, rentekosten en besluit opdrachtgever het dossier te sluiten of niet verder te gaan in de procedure dan brengen wij een conform bovenstaande staffel deze in rekening.

Terugtrekking incasso-opdracht Trekt u de incasso-opdracht uit eigen beweging en motivering terug nadat de termijn voor kruisbetaling is verstreken? Dan berekenen wij u het tarief over de hoofdsom (zie schema).

Tarief – Gerechtelijke Incasso Kan uw vordering niet via het minnelijk traject worden geïncasseerd? Dan maken wij een inschatting of dat een gerechtelijke procedure zinvol zal zijn. De kosten van deze procedure en de eventuele kosten van derden kunnen aan u worden doorberekend.

Tarief – Buitenland Incassotarief In overleg met u bepalen wij de kosten van een te starten procedure opstarten in het buitenland of vanuit Nederland of met een buitenlandse incassopartner.

Overige Tarieven – Email ons vrijblijvend voor onze volledige tarieven